Zorg voor vreemdelingen

Omzien naar vreemdelingen is een opdracht die God al vanaf het begin aan zijn kerk heeft gegeven. Deze opdracht komt veelvuldig in zowel het Oude als het Nieuwe Testament naar ons toe. Het feit dat het één van de werken van barmhartigheid is (Mat 25:35) onderstreept nog een keer duidelijk hoe serieus God hierover is! Hij wil dat wij ons blijven herkennen in de positie van de vreemdeling. Die herkenning zal onze omgang met vreemdelingen stempelen. Bovendien zijn onze vrijheid, onze vrede, onze welvaart, al onze persoonlijke bezittingen geen verworven rechten, maar blijk van Gods genade. God let dan ook scherp op hoe zijn kerk vreemdelingen behandeld. Weerspiegelen we in ons handelen onze God, die vreemdelingen zo nadrukkelijk in bescherming neemt?

Asielzoekers en diaconaal beleid

Professor de Bruijne schreef een advies rond asielzoekers en kerkelijk (diaconaal) beleid.

Bijbelstudies

Meer dan 60 miljoen mensen zijn op dit moment op de vlucht. Velen van hen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking. Grote groepen mensen verlaten hun huis en land en trekken door de wereld op zoek naar een veiliger of betere plek om te leven. Dit gaat onze deuren niet voorbij. We worden met vluchtelingen geconfronteerd, niet alleen via de media maar ook in ons eigen dorp of stad. Deze drie praktische Bijbelstudies helpen om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema, te leren wat God hierover zegt in Zijn woord en de handen uit de mouwen te steken.

Bijbelstudies over vluchtelingen (469 downloads) .

Ik was een vreemdeling en u sloot mij op

Tenslotte nog iets over asielzoekers in vreemdelingenbewaring. In Nederland worden ieder jaar ongeveer acht- tot tienduizend vreemdelingen opgesloten. Ze hebben niets misdaan, maar zijn in afwachting van de behandeling van hun asielverzoek of uitzetting. Geen veroordeelde criminelen dus, maar mensen die niet beschikken over de juiste documenten. In deze gevangenissen houden ze daar geen rekening mee. Sterker nog, de omstandigheden zijn strenger en soberder dan in gewone gevangenissen. Vanwege deze omstandigheden uitte de Nationale ombudsman begin 2013 stevige kritiek op de verantwoordelijke minister. En ook internationaal wordt het in Nederland gevoerde beleid scherp veroordeeld.

Wat kun je doen?

  • Allereerst bidden voor de mensen die het betreft en voor een humaner beleid.
  • Daarnaast kun je met gemeenteleden zogenaamde wakes bijwonen. Deze wakes vinden eens in de maand plaatsvinden bij de detentie- en uitzetcentra. Nederland heeft vier detentiecentra voor vreemdelingen, Alphen aan de Rijn, Zeist, Schiphol-Oost en Zestienhoven. Een groep van verschillende organisaties en vrijwilligers gaat dan naar één van de centra om daar stil te staan bij het strenge vreemdelingenregime.
  • Bekijk de film Exit en de ZEMBLA uitzending ‘De gevangenen van gebouw 4’ om een beter beeld te krijgen.
  • Teken de petities van Amnesty International en/of vluchtelingenwerk.
  • Laat je stem horen bij lokale politieke partijen. Zij kunnen daarmee de fracties in de kamer weer steunen.
  • Steun organisaties die zich inzetten voor alternatieven.
  • Kom je schrijnende situaties tegen van vreemdelingen detentie? Geef deze dan door via het meldpunt vreemdelingendetentie. Daardoor komt er steeds meer openheid over de situatie rondom vreemdelingen detentie.