Werken aan werk

‘Werkloosheid stijgt sterk naar ruim 8 procent’ kopt de Volkskrant op 13 april 2013. Nog nooit zaten in Nederland zoveel mensen zonder baan. Maar liefst 643.000 Nederlanders zijn werkloos. Alleen al in de maand maart kwamen er 30.000 werkzoekenden bij. Grote kans dus dat je als diaken of als ouderling te maken krijgt met gemeenteleden die zonder baan zitten.

Toolkit werken aan werk

De uitkomsten van het project vind je  in de toolkit ‘Werken aan werk’. Wij hopen dat je als diaken met de informatie en tips mensen die door werkloosheid zijn geraakt van dienst kunt zijn.

Werkschrift

Dit werkschrift is opgesteld door het CGMV. Dit boekje is bedoeld voor werkzoekenden en bevat een bonte verzameling van informatie, inspiratie en suggesties voor gesprek en verdieping.

Wat kan de diaconie doen?

Over de financiële aspecten daarvan vind je meer informatie in de brochure ‘als het om de centen gaat…’ , maar er zijn meer relevante aspecten voor diakenen. Voor veel mensen is het een moeilijke overgang: eerst volop te hebben meegedraaid en dan opeens aan de kant te staan. Het is belangrijk aandacht te hebben voor de financiële en geestelijke nood die speelt bij mensen die zelf of binnen het gezin getroffen worden door de gevolgen van de haperende economie. Op deze pagina vind je daarvoor meer informatie.

Op dit moment ontwikkelen wij samen met het CGMV en het diaconaal bureau van de CGK een toolkit om plaatselijke kerken te ondersteunen op dit terrein.

“We komen wekelijks met een groep werkzoekenden en gemeenteleden bij elkaar met als doel om in het zoeken naar passend werk elkaar aan te sporen, ervaringen te delen, van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en te inspireren en elkaar te helpen bij het netwerken. Praktisch en geestelijk. We beginnen samen met een overdenking en gebed. Daarna doet iedere deelnemer in een minuut of vijf verslag van zijn week. Wat ging er (niet) goed? Wat zijn je plannen? Waar kan de groep je bij helpen? Elke week doet één deelnemer een uitgebreidere voortgangsrapportage van ongeveer een kwartier. Aan deze interactieve sessie kan de groep bijdragen met vragen en bemoediging. We organiseren regelmatig workshops over werkgerelateerde onderwerpen. Het is de bedoeling om expertise en inspiratie van buiten te halen, bijvoorbeeld met een spreker, een ervaringsdeskundige of een instructievideo. We sluiten samen af met gebed. Daarbij kunnen de deelnemers gebedspunten aandragen. We delen formulieren, trainingsdocumenten, voobeeld CV’s en andere relevante files via google drive. Het loopt al driekwart jaar en het werkt goed.”BB

Ben Gorter uit Nijmegen

Concrete mogeijkheden

  1. Een luisterend oor bieden.
  2. Begeleiden en verwijzen (dit vraagt wel kennis van de sociale kaart).
  3. (Incidentele) financiële ondersteuning.
  4. Samen bidden is een concrete mogelijkheid in een geloofsgemeenschap.
  5. Een groep bieden waarin mensen mee kunnen (blijven) doen. Denk aan een leesgroep, gespreksgroep, schoonmaakgroep, kerkelijke vrijwilligers, etc.
  6. Een netwerkgroep bieden: er is in een gemeente een groot potentieel aan kennis, vaardigheden en sociale netwerken. Die kunnen in zo’n netwerkgroep worden geactiveerd.
  7. Praktisch hulp: voor een sollicitatiegesprek of andere activiteiten kan bijv. kinderopvang of vervoer nodig zijn.
  8. Bied mogelijkheden tot zinvolle daginvulling. Er kan daarvoor een lijst van vraag een aanbod worden opgesteld.

De lijst hierboven is niet uitputtend bedoeld, maar wil inspireren. Kijk ook naar wat er in de lokale situatie nodig en mogelijk is.

Uit de praktijk

Theo Afman (59) is, na 42 jaar arbeid, nu zeven maanden werkloos. Theo heeft samen met Peter Westerveen binnen de GKV Hoogeveen een netwerkgroep voor werkzoekenden opgericht. “We zagen dat de werkloosheid binnen de gemeente snel toenam en er voor elkaar zijn leek ons daarom een goed idee. Samen besloten we het initiatief geen ‘werkgroep voor werklozen’ te noemen, maar er positief naar te kijken door de aandacht te richten op het samen zoeken naar werk en niet te blijven hangen in het werkloos zijn. We hebben contact gezocht met de diakenen die blij waren met ons initiatief. De gemeente is geïnformeerd en we ontvangen nu vacatures en tips. Ook is er door aandacht in de media contact met ons gelegd vanuit het GMV , de Driehoek en Talenta. Ook de scriba van de plaatselijke PKN-kerk heeft contact gelegd en volgt ons initiatief misschien wel op.”