Steunverlening

Heeft financiële steun te maken met de diaconie?

Van oudsher heeft de diaconie een taak in het financieel steunen van mensen. Vroeger toen de staat deze taak niet nog grotendeels op zich had genomen, was bestrijding van armoede een voorname taak van de kerken (in een grotendeels kerkelijk Nederland). Het diaconaat is echter veel breder en gaat over inzet van gaven, helpen bij noden en (onderling) omzien naar de naaste door de gemeenteleden. Geen reden dus om het diaconaat te beperken tot financiële steun. Dit is echter wel een belangrijk onderdeel van de taak van de diaconie. Het meeleven van de diaconie hoeft niet altijd omgezet te worden in financiële steun, vaak is andere steun of aandacht meer adequaat.

Je kunt meer lezen over diaconale steun bij financiele problemen in de brochure Als het om de centen gaat…

Wanneer is steun van de diaconie nodig?

Diaconale steun in financiële zin kan nodig zijn wanneer mensen, gemeenteleden of daarbuiten, zelf niet meer in staat zijn om rond te komen. De diaconie zou moeten stimuleren dat in ieder geval de mogelijkheden die overheid biedt worden benut. Denk aan uitkeringen, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en toeslagen e.d. Lees hierover meer in H1 van de brochure Als het om de centen gaat…

Welk motto kan de diaconie hanteren?

Allereerst kan de diaconie het motto hanteren dat niemand in de gemeente ongetroost mag zijn onder druk van ziekte, eenzaamheid of ARMOEDE. Vooral dit laatste kan reden zijn tot financiële steun. Dit maakt de steun complex, omdat de mate van druk die mensen ervaren kan verschillen, ook wanneer de financiële situaties gelijk zijn.
Daarnaast kan de diaconie het motto hanteren dat er geen garantie is van een welvaartsniveau, maar van een zachte landing. Dus hulp bij het wennen aan een nieuwe levens- en welvaartssituatie. Dit kan betekenen dat mensen hun huis moeten verkopen, of een goedkoper huis moeten gaan huren, een auto wegdoen of hun uitgavenpatroon aanpassen.

Zijn giften aan de diaconie aftrekbaar?

Een diaconie van een reguliere kerk valt onder de ANBI-regeling. Een gift aan de diaconie is daarmee altijd volledig aftrekbaar. Uiteraard rekening houdend met de geldende drempels qua giftenaftrek (1%-10%).

Zijn giften van de diaconie belastbaar qua fiscus?

Wanneer een diaconie een gift schenkt aan een particulier is deze in principe niet belastbaar voor inkomstenbelasting en is geen schenkingsrecht verschuldigd. Uitzondering hierop is een gift die periodiek plaatsvindt.

Hoe kan een diaconie voorkomen dat toch inkomstenbelasting wordt geheven op giften van de diaconie?

Duidelijk te maken dat de giften voor een afgeronde periode worden geschonken.
Door een bedrag te schenken ter delging (aflossing) van een (gedeelte van een) schuld.
Een gift te schenken voor de aanschaf van noodzakelijk producten (voedsel, kleding, wasmachine e.d.), dus vergelijkbaar zijn met de bestedingsdoelen waarvoor ook dikwijls bijzondere bijstand wordt uitgekeerd.

Wanneer is een gift van de diaconie wel belast voor inkomstenbelasting?

Wanneer er sprake is van een voorzienbare/afgesproken reeks van ‘giften’
De duur van de uitkering afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis in de toekomst, de gift is dan dus structurele inkomenssteun zolang die omstandigheid van kracht is.
Er geen sprake is van wederzijdse verplichtingen. Lees hierover meer in H17 van de brochure Als het om de centen gaat…

Is er verschil tussen de regels voor de fiscus en regels van uitkeringen?

Voor uitkeringen als WWB (bijstand) e.d. kennen andere regels dan voor de fiscus. Ook als een gift voor de fiscus niet belastbaar is, kan dit wel tot een korting leiding op de (WWB-)uitkering. Iedere burgerlijke gemeente is vrij om het beleid in deze vast te stellen. Dus de vrijlating (het bedrag dat zonder korting van de uitkering mag worden bijverdiend of ontvangen) kan plaatselijk verschillen. Uitgangspunt hierbij is dat burgers geprikkeld moeten worden om middels werk zelf in hun inkomen te voorzien. Giften uit hun omgeving zou deze prikkel verlagen. Lees hierover meer in H17 van de brochure Als het om de centen gaat…

Heeft steun door de diaconie effect op de uitkering (WWB)?

Wanneer een diaconie steun wil verlenen aan een gemeentelid die ook een uitkering ontvangt, is het goed om op de hoogte te zijn van de plaatselijke regelingen én om het steunvoornemen voor te leggen aan de uitkeringsinstantie. Dit laatste om te zoeken naar mogelijkheden om de (financiële) situatie voor de betrokkene te verlichten en te voorkomen dat er achteraf wordt gekort op de uitkering. Lees hierover meer in H17 van de brochure Als het om de centen gaat…

Hoe om te gaan met financiële problemen van een zelfstandig ondernemer?

In het algemeen geldt hier dat uiterste terughoudendheid en behoedzaamheid is geboden.

Bij een kleine zelfstandige zijn ondernemingsfinanciën en privéfinanciën vaak verweven. Een diaconie is er in eerste instantie om natuurlijke personen (mensen) bij te staan bij moeiten in hun leven. Een onderneming is een rechtspersoon (VOF, eenmanszaak of ZZP)en valt daarom niet onder dat criterium. Tekorten van een onderneming behoren daarom tot de bedrijfsrisico’s. Diakenen kunnen niet de zakelijke schulden overnemen of de onderneming nieuw leven inblazen. Zakelijke schulden moeten op een zakelijke manier worden behandeld en afgehandeld. Men kan immers geen ondernemer blijven, als de diaconie daarbij structureel moet bijspringen.

Wel dienst de diaconie oog te hebben voor de effecten van ondernemingsproblemen op de privésituatie. Het kan zijn dat er dan toch reden is tot steun, zij het dat hiermee indirect ook de onderneming wordt gesteund. De belangen van het gezin staan voorop.

Lees hierover meer in H25 van de brochure Als het om de centen gaat…

Kan de diaconie bestemde giften voor natuurlijke personen aannemen?

Een diaconie kan een verzoek ontvangen om een gift aan te nemen om deze door te geven aan een natuurlijk persoon, een bestemde gift. Een dergelijk verzoek heeft tot doel om de giftgever te anonimiseren, of om de gift wel aftrekbaar te maken waar dat qua schenkingsrecht niet mogelijk is. In het eerste geval zou ook een anonieme storting mogelijk zijn, of desnoods een envelop door de brievenbus. De tweede situatie komt vaker voor.
Een diaconie heeft een eigen verantwoordelijkheid en zal in gelijke situatie gelijk dienen te handelen, dus zonder aanzien des persoons. Ingaan op een dergelijk verzoek kan dus wanneer:
– De diaconie initiatief hiertoe heeft genomen (rekening opengesteld voor dit doel)
– De diaconie zich (ook beleidsmatig) achter het initiatief kan scharen
– De diaconie zonder willekeur te werk gaat
– De eigen zelfstandigheid/verantwoordelijkheid behoud
Een diaconie kan dus ook redenen hebben om niet in te gaan op een dergelijk verzoek. De aftrekbaarheid voor de gever ten spijt.

Lees hierover meer in H24 van de brochure Als het om de centen gaat…

Hoe gaat de diaconie om met rekeningen van gemeenteleden, bv voor therapiekosten?

Iedere diaconie bepaalt haar eigen beleid inzake steunverlening. Soms komt het voor dat gemeenteleden tegenvallende facturen van therapeuten aan de diaconie doorsturen. Stelregels bij deze onderwerpen is dat de kosten vooraf met de diaconie worden overlegd, wanneer deze te hoog zijn om door het gemeentelid zelf te dragen en deze niet door de verzekeraar worden gedekt.
Het is helemaal niet vreemd om te investering in de kwaliteit van (het eigen mentale) leven.

Hoe zit het met steun bij een echscheiding?

Helpen doe je als je kunt. Onvoorwaardelijk, ongeacht wie die ander is. Dus ook ongeacht of hij/zij lid is van de gemeente of niet. Maar wat nu te doen als een lid van de gemeente onder censuur staat en de oorzaak hiervan ook de oorzaak is van zijn financiële probleem? Steun van de diaconie is nadrukkelijk niet bedoeld om in te zetten als tuchtmaatregel. Daar hebben we andere wegen voor afgesproken. Ook wanneer iemand onder censuur staat, is hij nog steeds lid van de gemeente. De gemeente, de diaconie, draagt dus ook nog steeds verantwoordelijkheid voor de zorg van deze broeder of zuster. In de kerk ‘doen’ we niet aan ‘eigen schuld, dikke bult’…
Een zaak als deze roept uiteraard niet alleen om diaconale (financiële of andere) ondersteuning, maar om een stuk pastorale zorg.