Waar vind ik de actuele quota?

De actuele quota bedragen vind je hier.

Welke quota bedragen moeten diaconieën afdragen?

Elk jaar krijgen de diakenen een aanbeveling van het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) over de diaconale steun aan een aantal gereformeerde zorginstellingen. De diaconie krijgt daarover rechtstreeks een betalingsverzoek van de zorginstellingen, waarbij de aanbevelingsbrief van GDD is bijgevoegd. De hoogte van deze aanbevelingen vind je bij Quota. Jaarlijks kunnen de quota bedragen variëren. Meer informatie over het quotabeleid voor de toekomst vind je hier (Onder het kopje Naar de toekomst).

Diaconaal Steunpunt
Het quotum voor het Diaconaal Steunpunt wordt geïnd via de algemene kerkelijke kosten (scriba of penningmeester kerk) door de questor van de GKv. Diakenen hoeven dit bedrag niet meer rechtstreeks naar de GDD-penningmeester over te maken. Afhankelijk van de interne afspraken kan het bedrag worden overgemaakt naar de boekhouder van hun kerk.

Wat is de verantwoordelijkheid van diaconien ten opzichte quota ontvangende organisaties?

De diakenen stonden aan de wieg van organisaties als De Driehoek. Vanaf de oprichting hebben de diaconieën zich dan ook bereid getoond om de Driehoek en andere organisatis financieel te steunen. Omdat niet alle diaconieën afzonderlijk over die steunverlening met De Driehoek kunnen gaan praten, is het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) door de synode aangewezen om namens alle diaconieën met de gereformeerde zorgorganisaties jaarlijks te overleggen over de noodzaak en omvang van de diaconale steun. Het GDD doet vervolgens een dringende aanbeveling aan alle diaconieën voor een bepaald bedrag per ziel (quotum).

Hoe kan het bepaalde organisaties geen quotum meer ontvangen?

Quota bedragen kunnen veranderen. Het GDD heeft sinds enige jaren ingezet op nieuw beleid rondom de quota. In het kort komt het hier op neer:

“Vanuit de wens om tot een meer transparante wijze van werken te komen, is door het GDD, in samenspraak met de Diaconale Organisaties nagedacht over de verantwoordingssystematiek voor financiële steunverlening. De volgende uitgangspunten zijn leidend bij het beoordelen en toekennen van quota:

  1. Kosten voor gereformeerde zorg dienen in principe gedragen te worden vanuit de algemene middelen (AWBZ, WMO e.d.), dan wel door de leden van een organisatie (contributies, donaties, acties, eigen bijdragen ed.)
  2. Projectsubsidiering is het uitgangspunt voor vragen om een bijdrage van kerken/GDD bij de uitvoering van de taken van de instelling
  3. Structurele subsidiering zal slechts plaatsvinden op aantoonbare meerkosten als gevolg van het specifiek gereformeerde karakter van een instelling
  4. In uitzonderingsgevallen kan eventueel worden besloten tot structurele subsidiering van de normale bedrijfskosten onder het beding dat steeds gestreefd wordt naar zoveel mogelijk dekking uit bronnen genoemd onder 1 of 2.”

Dat betekent dat voor een aantal organisaties het quotum is afgebouwd. Zop is het quotum van zowel de LPB (sinds 2011) als de wegwijzer (sinds 2013) afgebouwd. Daarmee zegt het GDD overigens niet dat diaconieën deze organisaties niet meer hoeven te steunen. Maar dat gaat nu dus niet meer via een landelijk afgesproken quotum.

Welke quota zijn er nog meer?

Door de synode worden landelijke quota voor diverse kerkelijke doelen en activiteiten vastgesteld. Ook voor het werk van het GDD en het DS wordt een bijdrage van de kerken gevraagd (in 2013 is dat 83 cent/ziel).

Voor het deputaatschap Evangelisatie en Moslims zijn landelijk afspraken gemaakt (synode 2011). Voor wat betreft het bepalen van de hoogte van de steun heb je als gemeente 2 opties:

  1. Een collecte per jaar
  2. Een vast bedrag per ziel van 0,38 eurocent.

Het betreft hier geen door het GDD vastgesteld (diaconaal) quotum. Het geld hoeft dus niet uit de diaconale kas te worden betaald, maar wordt normaal gesproken uit de kerkelijke kas betaald.

Deze bedragen zijn onderdeel van het totale quotumbedrag en worden meestal door de penningmeester van de kerk rechtstreeks overgemaakt aan het deputaatschap Financien & Beheer.

Is het betalen van de quota verplicht?

De quota die het GDD vaststelt, betreffen landelijk werkende gereformeerde diaconale organisaties die in het verleden al dan niet op initiatief van diakenen zijn opgericht. Met de diaconieën is afgesproken dat het GDD beoordeelt of een aanvraag voor steun gerechtvaardigd is. Dat gebeurt zorgvuldig en de criteria die het GDD daarvoor hanteert, zijn door de Generale Synode vastgesteld.

Van hun kant hebben diaconieën zich tot nu toe altijd solidair getoond om aan de gevraagde quota te voldoen. In een enkel geval deelt een diaconie mee dat ze niet (helemaal) in staat zijn om aan het gevraagde te voldoen, maar dat het weer zal gebeuren als de omstandigheden zich wijzigen. Het quotum van het GDD is dus minder vrijblijvend dan een richtlijn.

En als een kerk niet aan de quota kan voldoen?

Soms wordt de afweging gemaakt om tijdelijk niet (volledig) bij te dragen. Netter zou het zijn om de classiskerken/ diaconieën om steun te vragen. Ook omdat de bedrijfsvoering van de betreffende organisatie (groten)deels afhankelijk is van de ontvangen quota.

Wanneer de diaconie te weinig middelen beschikbaar heeft is overigens de eerste stap om dit binnen de gemeente te regelen. Dat begint concreet met het collecterooster. De gemeente wordt immers in het bevestigingsformulier opgeroepen om de diaconie van voldoende middelen te voorzien.

Hoe wordt het zielenaantal vastgesteld?

Het aantal zielen wordt in je eigen gemeente vastgesteld en jaarlijks voor 1 oktober door de scriba aan het handboek GKV doorgegeven.

Bestaat er zoiets als een ‘giftenadvieslijst’? Aan welke hulporganisaties moet de diaconie wel/niet geven?

Het Diaconaal Steunpunt houdt zelf geen actuele goede doelen lijst bij. Voor nu wordt verwezen naar de goede doelen lijst zoals deze wordt gepubliceerd door de CGK.

Om diakenen te helpen bij de vraag of goede doelen voor een diaconale gift in aanmerking komen, is een handreiking ontwikkeld. Deze vind je hier.