Handreiking voor de talstelling

Vanaf 1 juli 2015 werken de GKv kerken met een nieuwe kerkorde. Dat heeft ook gevolgen voor het diaconaat. De nieuwe kerkorde bied het diaconaat in onze kerken allerlei kansen. Tegelijkertijd is het verlies van stemrecht voor diakenen een punt van aandacht.

kerkorde1

Handreiking

Een belangrijk doel van de nieuwe kerkorde is het versterken van de zelfstandigheid van de ambten van ouderling en diaken. Daarbij wordt ingezet op een goede samenwerking tussen deze twee vanuit de gedachte dat beide ambten werken aan de opbouw van de gemeente. Hoe geef je dat praktisch vorm rondom de talstelling, nu diakenen niet meer meestemmen? Het Diaconaal Steunpunt ontwikkelde in samenwerking met het deputaatschap Kerkorde een handreiking, die daarbij wil ondersteunen. De handreiking gaat in op de voorbereiding door de diaconie van de talstellingsvergadering. Daarnaast beschrijft de handreiking de gang van zaken op de talstellingsvergadering.

VIDEO HERZIENE KERKORDE

De nieuwe kerkorde heeft ook gevolgen voor diakenen. Daarom is in samenwerking met het deputaatschap kerkorde op vier locaties de cursus ‘recht doen aan diaconaat’ georganiseerd. In deze vier bijeenkomsten werd ingegaan op de kansen en uitdagingen van de nieuwe kerkorde voor de diaconie. Van de bijeenkomst in Veenendaal is een verkorte video terug te kijken.

Meldpunt

Loop je in je praktijk als diaken of diaconie aan tegen knelpunten die de versterking van de ambten in de weg zitten? Geef deze dan vooral door aan het Diaconaal Steunpunt. Wij verzamelen deze knelpunten en zullen daarover overleggen met deputaatschap Kerkorde. Ook ontvangen we graag voorbeelden van plaatselijke regelingen. Deze kunnen andere kerken weer tot inspiratie dienen. Knelpunten en/of plaatselijke regelingen kun je sturen naar info@alpha.diaconaalsteunpunt.nl.