Landelijke quota

Alle landelijk vastgestelde quota voor diaconale organisaties zijn in de periode tot 2016 afgebouwd. In dat jaar is ook het laatste quotum voor dit Koningskind komen te vervallen.

Landelijke diaconale quota

Binnen de GKv  kenden we jarenlang quota voor diaconale organisaties. Deze werden vastgesteld door het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD). Daarvoor voerde het GDD jaarlijks gesprekken met deze organisaties. In de afgelopen jaren is de structurele kant van het quota systeem afgebouwd en vervangen door de mogelijkheid van projectfinanciering.

Quota historie

Quota diaconale organisaties

ORGANISATIES 2016 2015 2014 2013
KMW de Driehoek € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 5,00
SGJ € 0,00 € 0,00 € 1,30 € 1,40
Dit Koningskind € 0,00 € 0,65 € 0,90 € 1,00
Totaal € 0,00 € 0,65 € 6,20 € 7,50

Van een aantal organisaties ontvangen diaconieën jaarlijks een brief met het verzoek om een bijdrage. In deze brief wordt gesproken over een afdracht per lid van de gemeente. Deze afdracht betreft dus geen landelijk vastgesteld quotum en diaconieën zijn vrij in het beoordelen van dergelijke verzoeken.

Diaconaal Steunpunt

Wie betaalt de quota voor het Diaconaal Steunpunt?

Door de synode worden landelijke quota voor diverse kerkelijke doelen en activiteiten vastgesteld. Ook voor het werk van het GDD en het DS wordt een bijdrage van de kerken gevraagd (in 2016 is dat 84 cent/ziel). Dit bedrag is onderdeel van het totale quotumbedrag en wordt meestal door de penningmeester van de kerk rechtstreeks overgemaakt aan het deputaatschap Financien & Beheer. Mogelijk wordt dit bedrag vervolgens doorberekend aan de diaconie. Check daarom eerst bij de penningmeester van de kerk wie het quotum voor het DS overmaakt, om dubbele betalingen te voorkomen. Voor een collecte voor het Diaconaal Steunpunt kan gebruik worden gemaakt van deze powerpoint.

Evangelisatie en Moslims (E&M)

Bijdrage Evangelisatie en Moslims

Regelmatig krijgt het Diaconaal Steunpunt vragen over het al dan niet steunen van E&M. Dit naar aanleiding van een brief die kerken ontvangen van dit deputaatschap. In deze brief wordt gevraagd om steun, conform de landelijk gemaakte (synode 2011) afspraken. In principe dienen kerken zich daar dus aan te houden.  Het betreft hier geen door het GDD vastgesteld (diaconaal) quotum. Het geld hoeft dus niet uit de diaconale kas te worden betaald. Deze vraag hoort ook niet op het bordje van de diaconie thuis. Niet voor niets is de brief gericht aan de scriba/boekhouder.

Voor wat betreft het bepalen van de hoogte van de steun heb je als gemeente 2 opties:

  1. Een collecte per jaar
  2. Een vast bedrag per ziel van 0,39 eurocent.

De betaling gebeurt normaal gesproken uit de kerkelijke kas, net als bij de overige die landelijk quota.

Meer over het werk van dit deputaatschap vind je hier: www.evangelie-moslims.nl.

Diaconale doelen

Naast de collectes voor de diaconale quota zijn er veel meer relevante collectedoelen. Deze kun je een plek geven op het collecterooster. Een goede doelen beleid geeft daarvoor concrete handvatten. Met onder andere collectepresentaties kun je de gemeente informeren.

Projectfinanciering

Het GDD werkt per 1 januari 2015 met deze richtlijnen voor projectfinanciering.