Verschillende functies

Binnen de diaconie te zijn verschillende functie’s te onderscheiden. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat de verschillende functies voor taken (kunnen) hebben. Los van deze functieverdeling hebben de meeste diakenen een eigen wijk. Hierin worden huisbezoeken afgelegd en vinden andere contacten plaatst. Dit alles met als doel om gemeenteleden te stimuleren om met het inzetten van hun gaven anderen te helpen.

Gezamenlijk wordt als diaconie zorggedragen voor het aandacht vragen voor diaconaat op gemeenteniveau. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het kerkblad, prediking, voorbede en thema-avonden.

Handboek

In het handboek lees je meer over de verschillende functies.

VOORZITTER

De taken van de voorzitter houden in het kort in:

 • het leiden van de vergaderingen
 • Het voorbereiden van de vergaderingen (samen met secretaris)
 • Vertegenwoordigd de diaconie naar buiten
 • Gaat met medediaken op diaconale bezoeken bij een eventuele steunaanvraag.
 • Contact onderhouden met moderamen kerkenraad.
 • Het woord doen op de kerkenraadsvergadering breed onder het punt diaconale zaken
 • Het woord doen op de kerkenraadsvergadering met kerkvisitatie.
 • Het zorgen voor een goede werkverdeling binnen de diaconie.
 • Begeleiden van nieuwe diakenen.
 • Lid commissie samensprekingen CGK/GKV
 • Lid commissie financiën
 • het ondersteunen van medediakenen met hun taken op hun verzoek.

TWEEDE VOORZITTER

De taken van de tweede voorzitter houden in:

 • het ondersteunen van medediakenen met hun taken (op hun verzoek).
 • het vervangen van de voorzitter bij afwezigheid.

SECRETARIS

De taken van de secretaris houden in het kort in:

 • voorbereiden van de vergaderingen ( samen met de voorzitter)
 • Maken van de agenda voor de vergadering.
 • Zorgen dat de agenda en de stukken voor de vergadering minimaal één week voor de vergadering bij de diakenen is.Dit kan per e-mail of in geprinte versie (alleen op verzoek)
 • Het maken van de notulen van de diaconievergaderingen.
 • Het maken van het kort verslag voor in kerkblad.
 • Het verzorgen van officiële correspondentie.
 • Het verzorgen van correspondentie tussen de kerkenraad, redactie kerkblad en de diverse commissie’s binnen de kerk.
 • Het verzorgen van correspondentie met het secretariaat van andere diaconieën.
 • Het beheren van de e-mail van de diaconie (relevante nieuwsbrieven e.d. doorsturen naar de diakenen).
 • Het aanmelden van diakenen voor diaconale toerustingsbijeenkomsten van Diaconaal Steunpunt.
 • Het maken van een collecterooster i.v.m. vrije zondagen diakenen.
 • Het verwerken van de poststukken.
 • Het samenstellen van de leesmap voor de vergaderingen.
 • Het beheren van het archief.
 • Het bijhouden van de infomap.
 • het ondersteunen van medediakenen met hun taken (op hun verzoek).

PENNINGMEESTER

De taken van de penningmeester houden in het kort in:

 • het innen van de VVB’s. ( middels acceptgiro’s)
 • het versturen van de begeleidende brieven en acceptgiro’s
 • het beheren van de diaconale kassen
 • het overmaken van de collecte’s,quota’s en giften naar de diverse instellingen.
 • Het overmaken van de gelden die bij een eventuele steunaanvraag beschikbaar worden gesteld.
 • Het onderhouden van de contacten met de boekhoudster van de kerk over de collecte’s.
 • Het onderhouden van de contacten met de boekhoudster van de kerk over de deurcollecte’s en bijzondere collecte’s. (In de week na de collecte met boekhoudster contact opnemen over doel, hoe de gelden over te maken en waar naar toe)
 • Wekelijks de geldcassette’s van de bank halen.
 • Wekelijks de bankformulieren met de opbrengsten van de collecte’s aan de boekhoudster overhandigen.
 • Het op de hoogte houden van de diaconie over de binnengekomen gelden op elke diaconievergadering.
 • Aan het eind van het seizoen een lijst met namen opstellen van adressen die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.(per wijk)
 • Elk jaar een jaarverslag en een begroting maken die op de eerste diaconievergadering behandeld zal worden.
 • Op de gemeentevergadering eventuele vragen beantwoorden die vanuit de gemeente worden gesteld.
 • het ondersteunen van medediakenen met hun taken op hun verzoek.