Kerkorde 2015

Vanaf 1 juli 2015 werken de GKV kerken met een nieuwe kerkorde. Dat heeft ook gevolgen voor het diaconaat van onze kerken. Die nieuwe kerkorde biedt het diaconaat in onze kerken allerlei kansen. Tegelijkertijd is het verlies van stemrecht voor diakenen een punt van aandacht.

Praktijkervaringen gevraagd

In het kader van de eenwording van GKV en NGK wordt ook gekeken naar een kerkorde die voor de straks herenigde kerken gaat gelden. Daarop zijn we ons als Deputaatschap Diaconale Zaken (van de NGK en GKV gezamenlijk) aan het bezinnen. Jullie input is daarbij van grote waarde. Daarom leggen we jullie graag een aantal vragen voor. Alvast bedankt voor jullie reacties!

Versterking van ambten

Een belangrijk doel van de nieuwe kerkorde is het versterken van de zelfstandigheid van de ambten van ouderling en diaken. Daarbij wordt ingezet op een goede samenwerking tussen deze twee vanuit de gedachte dat beide ambten werken aan de opbouw van de gemeente. Er dient daarom een heldere overlegstructuur te zijn tussen kerkenraad en diaconie voor wederzijdse ontmoeting, uitwisseling, communicatie, overleg, afstemming en dergelijke.