Overige bezoeken

Naast het meer officiële huisbezoek zijn er meer redenen om gemeenteleden te bezoeken. Deze bezoeken brengt een diaken meestal alleen. De nadruk ligt op het meeleven met en/of de vertroosting van het gemeentelid of gezin. Het afleggen van dergelijke bezoeken zal  de vertrouwensrelatie bevorderen. De volgende bezoeken zijn te onderscheiden:

Het ziekenbezoek

Het is de taak van de diaken om in geval van ziekte met Gods Woord te vertroosten en samen met de zieke te bidden.

De wijkdiaken is meldpunt in geval van ziekte. Hij beoordeelt de situatie (na evt. bezoek) en coördineert de pastorale en hulpverlenende zorg:

  • pastorale zorg met de wijkouderling(en) en de predikant (wie gaat, wanneer?).
  • hulpverlenende zorg in samenwerking met de zusterdienst c.q. de wijkzuster. Hierbij moet zoveel mogelijk de gemeente worden ingeschakeld.

Kennismakingsbezoeken

Hiertoe behoren alle eerste bezoeken. Doel is de mensen (beter) te leren kennen en zodoende het begin van een relatie te krijgen. Tevens kan informatie worden gegeven betreffende:

  • het werk van diakenen
  • de wijk en de gemeente

Elke nieuwe diaken legt in zijn eerste ambtsjaar een bezoek af bij de leden van zijn wijk. Het is een goed streven om nieuw-ingekomenen binnen drie maanden te bezoeken. Binnen een maand dient tenminste contact geweest te zijn.

Vertrekkende gemeenteleden.

Kregen vertrekkende gemeenteleden financiële steun dan moet overlegd worden of de nieuwe gemeente de leden in dit opzicht goed kan ontvangen. Er dient contact opgenomen te worden met de diakenen van de andere gemeente. Met de vertrekkende leden moet deze procedure van te voren besproken worden.

Wijkbezoek

Het is nuttig de gezinnen te bezoeken zonder dat daar direct een reden voor is omdat er een vertrouwensrelatie opgebouwd kan worden en omdat nood vroegtijdig gesignaleerd kan worden. Als regel zal minstens éénmaal per 2 jaar een bezoek gebracht worden aan ieder gemeentelid (pastoraal adres). Daar waar de situatie dit vereist of de diaken dit nodig acht zullen er meer wijkbezoeken worden afgelegd.

Probleem bezoeken

Het is gewenst om bij problemen als ziekte, werkloosheid, ondersteuning etc. regelmatig een bezoekje af te leggen.