Diaconaal bezoekwerk

Het bezoeken van gemeenteleden door diakenen heeft in veel kerken een belangrijke plek. Terecht wordt veel waarde gehecht aan deze gerichte aandacht en interesse voor broers en zussen in de kerk. Het is een plek waar ruimte is om aan de ene kant moeiten, zorgen en vragen te bespreken en aan de andere kant de inzet van gaven te stimuleren. Het is daarmee een belangrijk middel om te bouwen aan een gemeente die naar elkaar omziet en oog heeft voor mensen buiten de gemeente.

Bidden en bijbellezen

Ook al s diaken mag de bijbel open. Download of bestel de brochure ‘bijbellezen en bidden door diakenen’.

  • Wat heb je nodig?

    in de gemeente mag niemand leven onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Wat heb jij nodig?

  • Wat kun je geven

    God roept ons tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid. Hoe doe jij dat?

Doel van het bezoek

Het doel van het bezoek komt hierboven al tot uitdrukking. Het gaat aan de ene kant om het informeren naar moeiten. Wat heeft de ander nodig? Anderzijds gaat het om het opwekken tot dienstbetoon. Wat kan de ander geven?

Op de hoogte stellen van moeiten

In het bevestigingsformulier staat: in de gemeente mag niemand leven onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. De diaken dient te onderzoeken of er sprake is van problemen op een van deze drie onderwerpen, maar ook WW, WAO en relatieproblemen. Indien hulpverlening op een van de drie gebieden nodig is, dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden met de betrokkenen over een plan van aanpak.

Opwekken tot dienstbetoon

In het bevestigingsformulier staat De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. Hierin is intern en extern hulpbetoon te onderscheiden.

In de gemeente en daarbuiten

Het is de taak van ieder gemeentelid ervoor zorg te dragen dat niemand ongetroost leeft onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Hiertoe dient ieder gemeentelid gastvrij, barmhartig en offervaardig te zijn. De diaken dient te onderzoeken hoe invulling wordt gegeven aan deze opdracht. Daarnaast moet tot verder dienstbetoon worden opgewekt door concrete noodsituaties in de gemeente aan te wijzen.

Er behoort ook aandacht te zijn voor nood buiten de eigen gemeente. Ook moet er opgewekt worden tot hulpbetoon door informatie te verstrekken over diverse instellingen.