Diaconale voorbede essentieel

De voorbede is een wezenlijk deel van de diaconale dienst van de gemeente. Het maakt verder niet zo heel veel uit hoe je daar vorm aan geeft, als het maar de noodzake­lijke aandacht ontvangt! Want als het gaat om barmhartigheid en gerechtigheid, dan is er veel om voor te bidden. Als diaken kom je binnen de gemeente veel nood tegen: rond arbeid, ziekte, huwelijk en gezin, al­leen­staan­den en vul zelf maar verder aan. Om nog maar niet te zwijgen over de grote nood in de wereld: vluchtelingen, verslaving, armoede, honger, oorlog, racisme, het is slechts het topje van de ijsberg.

Voorbede en collecte

De voorbede sluit helemaal aan bij de collecte. Wanneer de diaconale gaven zijn ingezameld, is een logische vervolg om een beroep te doen op God’s ontferming voor de wereld in nood. Je kunt een zegen vragen over de ingezamelde gaven. Je kunt concreet bidden voor het doel waarvoor is gecollecteerd.
Er is nood in zoveel vormen: honger, armoede, eenzaamheid, ziekte, pijn, vervolging en ga zo maar door. Voor de­ze mensen in nood binnen en buiten de gemeente hoort de gemeente tot God te ­roe­pen.

Daarnaast mag de gemeente bidden of zij metterdaad klaar mag staan voor el­kaar en anderen. Diaconaal gezien horen “bid en werk” helemaal bij elkaar. Natuurlijk is het belangrijk om de nood in ons gebed bij God te brengen. Maar ons “bidden voor” mag geen vlucht uit onze eigen verantwoordelijkheid zijn. Onze handen en voeten zijn de instrumenten die God wil gebruiken. De ga­ven die we geven in de diaco­nale collecte zijn maar een klein deel van het geheel: het gaat er om dat we met heel ons leven in dienst van de Heer staan. Dat is nogal wat. En de gemeente mag er om bidden dat dit steeds meer realiteit wordt.

Vanuit dat gebed kan de diaken de ge­meente vervolgens gaan in schakelen bij de bestrijding van de in de voorbede genoemde nood. En de gemeente kan dan in vertrouwend op Gods beloften diaconaal aan de slag. Zo wordt een biddende gemeente een diaconale gemeente.

vormen

Er zijn best mogelijkheden om de diaken bijvoorbeeld de voorbeden in de eredienst te laten uit­spreken. Hij kan ook de thema’s van de voorbeden noemen, of de namen van gemeen­teleden aan de gemeente doorgeven met de oproep om voor hen te bidden. Het is natuurlijk niet zo dat je pas aan diaconale voorbede doet, als een diaken daarbij hoorbaar en zichtbaar is. Zolang er maar diaconaal gebeden wordt voor mensen in nood!

Het is goed om van tijd tot tijd op de diaconie-vergade­ringen hier eens bij stil te staan. Wat vergeten we in onze gebeden? Dat kun je dan ge­for­mu­leerd en wel aan de voorganger voorleggen. Deze kan in de dienst dat meedelen ‘de diaconie heeft mij gevraagd om te bidden voor …’ .

Groot kerkgebed

Hierin vind je allerlei voorbeelden van diaconale gebeden voor de samenleving en de wereld:

VOORBEDEN IN NOOD / PERSOONLIJKE VOORBEDEN

 • Financiële nood
 • Geboorte, zwangerschappen, kinderloosheid, gezin, opvoeding, misbruik, mishandeling
 • Gezondheid en ziekte, ziekenhuisopnames, terminale patiënten, chronisch zieken, gehandicapten
 • Huwelijk, huwelijksproblemen, scheidingen, singles

VOORBEDEN VOOR DE KERK

 • Diaconaat
 • Kerkelijke eenheid

VOORBEDEN VOOR DE WERELD

 • Bestrijding van honger, armoede, onrecht
 • Overheden
 • Rampen en de gevolgen
 • Rechtvaardigheid, rechtspraak
 • Samenleving
 • Voedselvoorziening, landbouw en economie
 • Vrede
 • Zorg voor het milieu

Gemeentegebed

Diaconaal gebed in samenspraak met heel de gemeente
(De vetgedrukte delen door heel de gemeente te bidden)

Heer, u bent door de woestijn gegaan,
uw knechten leefden in gevangenissen op water en brood.
Voor mensen met honger en dorst
roepen we u aan met heel uw gemeente:

ontferm u, Heer.

Voor kinderen die niet naar school kunnen gaan
roepen we u aan met heel uw gemeente:

ontferm u, Heer.

Voor zieken en zwakken in de wereld en in onze samenleving
roepen we u aan met heel uw gemeente:

ontferm u, Heer.

Voor vluchtelingen, gevangenen, oorlogsslachtoffers
roepen we u aan met heel uw gemeente:

ontferm u, Heer.

[verder aan te vullen met eigen gebeden]

Bron: http://www.gkv.nl/downloads/6351/Liturgica.pdf