De collecte is voor...

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor het orgelfonds of het restauratiefonds of voor rente&aflossing, of voor het jeugdwerk of… Soms is de collecte nog voor de diaconie.

Herkenbaar? Is de christelijke barmhartigheid aan de armen bij jou in de gemeente ook naar het tweede (of derde) plan verdrongen?! Dan is het tijd om daar wat aan te doen. Temeer omdat volgens onze catechismus het concreet bewijzen van onze zorg aan de armen een vast onderdeel van onze eredienst behoort te zijn!

Omkeercollecte

De omkeercollecte is één van de twintig inspirerende ideeën uit de brochure Dienen, delen en doen. Bij de omkeercollecte halen gemeenteleden iets uit de collectezak in plaats van dat ze er iets in doet. Op die manier worden ze zich meer bewust van wat de collecte eigenlijk is en van hen vraagt: delen van wat ze hebben gekregen. Dat kan gaan om het delen van je tijd, talenten en geld. Met deze handreiking nemen we je stap voor stap mee in het organiseren van een omkeercollecte in jouw gemeente.

Diaken, collectant of pleitbezorger voor de armen?

De diaken en de collecte zijn sterk aan elkaar verbonden. Zo sterk zelfs dat bij velen het beeld leeft dat de diaken de man is die zondags het geld komt ophalen (om het in een later stadium weer uit te delen). Maar daarmee doe je de diaken geen recht en ook de collecte niet!

Collecte

De collecte zelf is het inzamelen van de geldelijke gaven. We hebben gezien dat elke eredienst een diaconale inzameling behoort te hebben. Daarnaast kan er voor andere collectedoelen worden ingezameld. Voor deze niet direct diaconale doelen kan de diaconie betrokken gemeenteleden inschakelen. Voor zending kan de commissie Z&H worden gevraagd, voor evangelisatie de werkgroep evangelisatie e.d.

Diaconale doelen op collecterooster

Het mooist zou zijn wanneer alle collecten bestemd zijn voor diaconale doelen. Op die manier komt de collecte echt tot z’n recht en heeft de diaconie de mogelijk om ruimhartig uit te delen. De nood in de wereld (dichtbij en verder af) is groot. De diaconie zal dan ook moeiteloos een bestemming kunnen vinden voor de ingezamelde gaven.

Moderne vormen inzameling

Een doel krijgt meer aandacht wanneer er op een onverwachte manier op wordt geattendeerd. Dit kan door een mondelinge toelichting, door een geluidsopname of door beeldmateriaal via een beamer.

Het zou mooi zijn wanneer aan de inzameling ook de gaven tijd of deskundigheid wordt gekoppeld. Creëer een moment waarop diaconale taken bekend worden gemaakt, zodat gemeenteleden zich kunnen aanmelden om hierin een rol te spelen. Eventueel via een diaconaal bord in de hal. Of via een tijdcollecte. Uiteraard dient zorgvuldig omgegaan te worden met privacy van ontvangers van hulp, maar dat is iets anders dan openheid krampachtig vermijden.

Waar voor collecteren?

Waarom horen er geen algemene (kerkelijke) collecten in de eredienst, maar enkel collecten voor diaconie, evangelisatie en zending? Als gemeente kom je bij elkaar en benadruk je in de collecte de dankbaarheid voor de ontvangen Genade, Genade om niets. In de collecte mag dan ook als gemeente (collectief) worden weggegeven van wat om niets is ontvangen. Hierover is veel onenigheid, want geven aan de kerk is toch ook weggeven? Als individu is dit misschien het geval, maar het individu is onderdeel van de gemeente. Het gebouw en het orgel zijn van de gemeente. Dus geven aan de kerk is eigenlijk geven aan jezelf. De kans bestaat dat de verwarring hierover verband houdt met de toegenomen individualisering als onderstroom in onze samenleving. Wees daarop alert en vorm één lichaam. Zodat je kan uitdelen aan hen die nood kennen.

Zo komt het diaconale aspect van de collecte meer tot zijn recht

  • Zorg dat er in het kerkblad regelmatig aandacht wordt besteed aan wat de collecte is.
  • Geef een korte toelichting tijdens de dienst. Neem de tijd om uit te leggen dat collecte te maken heeft met dankbaarheid en afhankelijkheid van God.
  • Wanneer je vóór en tijdens de dienst de bestemming van de collecte toelicht, zorg er dan voor dat je dit zo concreet mogelijk maakt. Hoe concreter de informatie hoe dichter het bij de mensen komt.
  • Door vóór in plaats van na het dankgebed de collecte toe te lichten voorkom je dat de boodschap verdwijnt in het geroezemoes en gerinkel, omdat mensen al bezig zijn hun geld, munt of bonnetje te pakken. Tegelijkertijd kun je de collecte dan ook nadrukkelijk een plek geven in het gebed. Dank voor de gaven en vraag Gods zegen over de besteding ervan.

Uit de praktijk

Tav de collecte, hebben we meer aandacht voor de volgende punten:

  • vooraf informeren van de gemeente in het kerkblad. Niet alleen het doel wordt vermeld, maar ook een korte omschrijving wat het doel inhoudt.
  • tijdens het gebed voor de collecte concreet voor het doel bidden
  • informatie op de beamer, ppt van de organisatie of een zelfgemaakte
  • er wordt uitsluitend voor diaconale doelen gecollecteerd

De plek van de collecte is niet zo sterk veranderd, maar er is veel meer aandacht voor het doel. Het  zijn ook doelen die naar onze mening beter passen bij een christelijk kerk, namelijk omzien naar je naaste in nood.

Afbeelding: Peter de Mooij