Je bent diaken. Gefeliciteerd! Want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Als diaken mag je meewerken aan een essentieel onderdeel van kerk-zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Misschien denk je daarom wel eens ‘help ik ben diaken!’. Het Diaconaal Steunpunt helpt je graag op weg. De brochure ‘Yes! Ik ben diaken.’ is een goeie start. In deze brochure worden belangrijke aspecten van het diaconaat kort besproken. Zo krijg je snel een goed overzicht van je diaconale taken. Bij elk thema vind je bronnen naar meer informatie. Op die manier is het boekje naast een introductie dus ook goed te gebruiken als naslagwerk. Laat de inhoud van deze brochure je inspireren en handvatten geven om als diaken aan de slag te gaan, waardoor je denkt ‘Yes, ik ben diaken!’.

Yes! Ik ben diaken

Deze praktische brochure is een perfecte start voor nieuwe diakenen. Belangrijke aspecten van het diaconaat worden kort besproken. Zo krijg je snel een goed overzicht van je diaconale taken. Bij elk thema vind je bronnen naar meer informatie. Op die manier is het boekje naast een introductie dus ook goed te gebruiken als naslagwerk.

Leuk om te geven als bevestigingscadeau. Van harte aanbevolen!

[product id=”” sku=”yesikbendiakenm”]

In 10 stappen op weg in je ambt

Hieronder volgen tien belangrijke thema’s die je snel op weg helpen in je nieuwe ambt.

 • 1. Dienen, delen en doen

  In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking ‘ the heart of the matter ’. Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf? Zet zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen? Daarbij is Jezus voor ons de bron en het voorbeeld. Door ons diaconale handelen zijn we herkenbaar als zijn volgelingen en eren we God.

 • 2. Diaconaat doe je zelf

  Dienen, delen en doen zijn kenmerkend voor elke christen en kan nooit worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: aan jou als diaken!). De gemeente is diaconaal en de diakenen hebben als taak om het diaconale werk in en van de gemeente te stimuleren, te coördineren en te faciliteren! Concreet betekent het dat je als diaken diaconaat uitlegt, mensen enthousiast maakt, hen er bij helpt, diaconaat mogelijk maakt, het voordoet en het denkwerk vooraf doet.

 • 3. Diaconaat is missionair

  Niet iedereen is een broer of zus in het geloof. Maar iedereen is wel een naaste en we moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Diaconaat is daarom nooit beperkt tot binnen de kerk. En juist in onze directe omgeving mogen we in daden de liefde van Christus laten zien! Dat sluit ook mooi aan bij het verlangen dat in onze kerken leeft. Je leest daar meer over op deze pagina.

 • 4. Diaconaat in de samenleving

  Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) doet de overheid nadrukkelijk een stap terug en laat ze meer over aan de burgers en hun sociale netwerk. Wanneer we nu hulp nodig hebben, wordt concreet van ons verwacht dat we eerst een beroep doen op onze eigen omgeving en daarna pas op de overheid. Als kerken krijgen we daar mee te maken. Kerken willen ook graag diaconaal actief zijn in de samenleving. Daarbij is het belangrijk om te weten wat er speelt in je eigen buurt. Verder zijn verschillende organisaties al actief in de samenleving. Met een sociale kaart breng je daar overzicht in aan. Dit helpt ook om goed door te verwijzen. En het is ook raadzaam om als diaconieën je krachten te bundelen en samen te werken in een platform.

 • 5. Ouderling en diaken, een goed team!

  Ouderlingen en diakenen zijn beide gegeven aan de gemeente. Daarbij hebben beide ambten hun eigen duidelijke en specifieke accenten. Daarnaast zijn er raakvlakken en soms zelfs overlappingen. Maar de kerntaken van beide ambten zijn herkenbaar verschillend. Als je dat weet kun je prima samenwerken. Eigen profiel maakt stabiel. Weet waar je focus als diaken ligt. Ken ook de focus van de ouderling. Werk van daaruit samen en behandel elkaar niet als concurrenten. De nieuwe Kerkorde zet ook nadrukkelijk in op een goede samenwerking. Loop je aan tegen problemen, laat het ons dan weten.

 • 6. Bezoekwerk

  Het huisbezoek van de diaken is geen doel op zich. Het is wel een beproefd middel dat kan worden gebruikt om je echte doel te realiseren: een diaconale gemeente.

  • Wat heb je nodig? Denk aan praktische hulp, kerktelefoon, boodschappen, huishoudelijk, vervoer, geld, aandacht, etc…
  • Wat kun je geven? Aan tijd, aandacht, gebed, deskundigheid, vervoer, geld… Probeer dit concreet te maken.
  • Wat moet je weten? Dit betreft taken van de gemeente, wat is diaconaat, welke instellingen zijn er, goede doelen, etc…
  • Wat moet ik weten? Zie je nood in je buurt, wijk, gemeente, eigen leven…

  Deze vragen helpen je bij het huisbezoek en het werken in kringen.

 • 7. Bijbellezen en gebed

  Toerusten van de gemeente is belangrijk en vraagt om bewustwording en informeren, inspireren en activeren! Vergeet daarnaast ook je eigen toerusting niet. Je kunt immers niet doorgeven wat jezelf niet hebt. Als diaken is het daarom belangrijk om zelf steeds weer inspiratie op te doen. Kijk daarom steeds weer naar Jezus en leer van Hem. Het bouwen van een diaconale gemeente is een volop geestelijke zaak is. Gebruik je bijbel vrijmoedig in je huisbezoek en maak werk van gebed. De brochure Diaconaat in gebed geeft je hiervoor allerlei handvatten.

 • 8. Signaleren

  Niemand loopt te koop met zijn financiële problemen. Als diaken is het belangrijk om risicogroepen in beeld te hebben en gericht signalen op te vangen. Daarom is het belangrijk dat je weet welke mensen extra kwetsbaar zijn en grotere risico’s lopen op financiële problemen. Want dan kun je je ogen en oren extra goed open houden en problemen vroegtijdig signaleren.Naast de feiten waaraan je risicogroepen kunt herkennen, zijn er ook bepaalde signalen die je meer kunnen vertellen. Luister en lees daarom tussen de regels van verhalen door.

 • 9. Steunverlening bij financiele problemen

  Diaconaat is veel breder dan alleen financiële steun en gaat over inzet van gaven, helpen bij noden en (onderling) omzien naar de naaste door de gemeenteleden. Geen reden dus om het diaconaat te beperken tot financiële steun. Aan de andere kant heeft de diaconie van oudsher een taak in het financieel steunen van mensen. Het is belangrijk dat het probleem goed wordt geïnventariseerd. De persoon in kwestie blijft zelf verantwoordelijk. De diaconie biedt geen garantie van het welvaartsniveau, maar kan wel helpen bij een zachte landing. De brochure ´Als het om de centen gaat´ helpt je concreet verder in situaties rondom financiele problemen.

 • 10. Meer dan een sprintende diaken

  De diaken is er om de gemeenschap zichtbaar te maken en in die gemeenschap het voorbeeld van Christus als Dienaar te laten zien. Gemeenschap zichtbaar maken houdt in dat de band van broers en zussen zichtbaar, voelbaar en herkenbaar is in de praktijk zoals Jezus verwoordt in Johannes 13:35 . Deze band vindt zijn oorsprong in de band met Christus. Er zijn diverse aanknopingspunten om diaconaat ook in de eredienst vorm te geven. Diaconaat ontspringt aan de avondmaalstafel. Probeer dat als diaconie ook zichtbaar te maken!

Goede start is het halve werk

Het is belangrijk om als nieuwe diaken goed ingewerkt te worden, zodat vanaf het begin je energie en inzet de juiste richting opgaat. Het werk van een diaken is heel erg mooi en het zou jammer zijn als nieuwe diakenen een eens-maar-nooit-weer ervaring krijgen. Maak daarom werk van inwerken en overdracht van nieuwe diakenen.

Videocursus Bloeiend diaconaat

De cursus Bloeiend diaconaat is voor elke diaconie die wil werken aan een sterker diaconaat van de gemeente in kerk en samenleving. Binnen onze kerken worden we ons er steeds meer van bewust dat we diakenen nodig hebben die meer dan voorheen kerkleden toerusten voor hun diaconale taak. Ook omdat
wij als kerken diaconaal graag meer op de samenleving gericht willen zijn. Dat vraagt van diaconieën dat zij leiding geven en voorgaan in barmhartigheid en gerechtigheid. Deze nieuwe videocursus wil diaconieën daarvoor op een eigentijdse manier tools in handen geven.
Interesse? Kijk op www.bloeienddiaconaat.nl voor meer informatie. Je kunt je hier als diaconie ook aanmelden