Handboek van de diaconie

Een handboek wil voorzien in de behoefte om in korte samenvatting regels en procedures van de diaconie op papier te zetten. Een handboek is te gebruiken om:

  • eenheid te brengen in de uitvoering van diverse taken.
  • de diakenen die voor het eerst in het ambt treden, goed te kunnen inwerken m.b.t. de werkwijze en de taak van de diakenen.
  • samenwerking tussen de ambten te bevorderen.
  • coördinatie van de hulpverlening te bevorderen.

Een handboek bevat allerlei regels, reglementen, lijsten en schema’s. Het handboek dient naast het opgestelde meerjaren beleidsplan gebruikt te worden.

Sjabloon

Er is een voorbeeld handboek beschikbaar.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. Bijbelse visie op diaconaat

3. Diaconale gemeente
3.1. Inleiding
3.2. Diakenen en de diaconale gemeente
3.3. Werken in de gemeente
3.4. Wijkteam

4. Financiële hulpverlening binnen de gemeente
4.1. Beleid diaconie
4.2. Verzoek om steun

5. Financieel beleid
5.1. Uitgangspunten
5.2. Inkomsten
5.3. Bestemmingen van diaconaal geld
5.4. Betrokkenheid van de gemeente
5.5. Financiële reserve diaconie

6. Organisatie diaconie
6.1. Moderamen
6.2. Diaconale vergadering
6.3. Vergaderingen met kerkenraad
6.4. Collecteren
6.5. Voorzitter
6.6. Secretaris
6.7. Penningmeester
6.8. Algemeen adjunct
6.9. Beheer diaconale zaken/archief
6.10. Deskundigheidsbevordering

7. Diverse Commissies en regelingen
7.1. Kerkradio
7.2. Kerstattenties
7.3. Kerstgiften
7.4. Leefmee dienst
7.5. Ontmoetingstocht
7.6. Oppascentrale
7.7. Praktische hulp
7.8. Vervoer
7.9. WMO
7.10. Zusterhulp
7.11. Contactpersonen binnen de diaconie
7.12. Jaarprogramma diaconie
7.13. Overzicht contactpersonen commissies

8. Literatuurlijst

9. Bijlagen, Formulieren en Regelingen
9.1. Checklist overdracht diaken
9.2. Kerkradio overeenkomst
9.3. Schuldbekentenis
9.4. Steunverlening Diaconie
9.5. Inventarisatie inkomsten/uitgaven
9.6. Huishoudelijk reglement Diaconie